KGL Creation Lab – Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen KGL Creation Lab en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door KGL Creation Lab en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. KGL Creation Lab houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 1. Identiteit van KGL Creation Lab

KGL Creation Lab
Kenny Liebert
Speelberg 36
3090 Overijse
Belgium

TEL: +32(0)473808517
BTW: BE 0767.748.268

 1. Bestellen en afhalen in een KGL Creation Lab winkel

Wanneer de klant een artikel uit de webshop bestelt en ervoor kiest dit bij een KGL Creation Lab winkel te België af te halen, zal de klant op de hoogte gebracht worden wanneer hij het artikel kan gaan afhalen. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 9). KGL Creation Lab is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 1. Bestellen en levering ter plaatse

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8). Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt KGL Creation Lab zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die KGL Creation Lab dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

 1. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld. Alle prijzen zijn in Euro/€. Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten. Artikelen aangekocht op de webshop van KGL Creation Lab worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan KGL Creation Lab niet aansprakelijk worden gesteld. De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

 1. Verzend- en leveringsbeleid

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd. De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant. Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden gemeld binnen de 2 dagen aan KGL Creation Lab. Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor.

Bestellingen worden verzonden met verzend dienst BPOST en proberen uw bestelling steeds zo spoedig mogelijk te verzenden.

 1. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor KGL Creation Lab en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen. In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal KGL Creation Lab de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal KGL Creation Lab de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal KGL Creation Lab het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 28 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij KGL Creation Lab bekend zijn.

 1. Afhalen in winkel

Producten voor afhaling worden geleverd in het door de klant gekozen KGL Creation Lab winkel als afhaalpunt. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd.

 1. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van KGL Creation Lab over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van KGL Creation Lab tot gehele betaling van de factuur. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang KGL Creation Lab, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van KGL Creation Lab kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel 5.

 1. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan KGL Creation Lab mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, niet gemonteerd geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor artikelen die op maat gemaakt zijn voor de klant, die gepersonaliseerd zijn, artikelen die in aanbieding staan, afgeprijsde artikelen en promoties. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door KGL Creation Lab zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de dag van de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna KGL Creation Lab eigenaar wordt van het product. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan KGL Creation Lab. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd. Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet: · Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen; · Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht; · Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur (GPS, CD’s, DVD’s, Blu-rays, VHS, Software, CD-roms, videogames…), waarvan de verzegeling is verbroken; · Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; · Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden; · Artikelen die op maat gemaakt zijn voor de klant, of die personaliseerd zijn. · Artikelen die in aanbieding staan, afgeprijsde artikelen en promoties De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch,of via e-mail zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag na de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een KGL Creation Lab winkel, zonder enige kosten. Indien het aangekochte product wordt geretourneerd voor een andere reden dan een defect of vervanging door gebreken, dan zal de retourkost in rekening gebracht worden voor de koper. Bij afhaling door KGL Creation Lab van de artikelen zal een transportkost in rekening gebracht worden. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd.

 1. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en KGL Creation Lab, is KGL Creation Lab gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan KGL Creation Lab. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is KGL Creation Lab gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

 1. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van KGL Creation Lab en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om KGL Creation Lab of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant, zoals mede beschreven in artikel 12 hieronder, onverlet.

 1. Garanties

KGL Creation Lab biedt 24 maanden garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 9.2. genoemde datum. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Verzendkosten vallen niet onder garantie en zijn altijd ten laste van de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor KGL Creation Lab of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt KGL Creation Lab er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van KGL Creation Lab. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, verkeerde installatie, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen. Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): in geval een derde partij, die niet rechtmatig door KGL Creation Lab werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. KGL Creation Lab is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd. Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van KGL Creation Lab ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen. Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is KGL Creation Lab niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.9, meer in het bijzonder art. 9.1. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van KGL Creation Lab in dit verband. KGL Creation Lab heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

 1. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat KGL Creation Lab niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van KGL Creation Lab of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

 1. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW.

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door KGL Creation Lab aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

 1. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen. Alle overeenkomsten gesloten tussen KGL Creation Lab en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen KGL Creation Lab en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin KGL Creation Lab gevestigd is.

 1. Meerderjarig of toestemming

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt KGL Creation Lab zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving te op te schorten of te staken.

 1. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van KGL Creation Lab is strikt verboden.

Legal disclaimer

De Diensten, interfaces en voorzieningen op of via deze website en de andere websites van KGL Creation Lab die eraan gekoppeld zijn (hierna de Site en de Diensten) worden u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden). Het gebruik van de Site of de Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle Algemene Voorwaarden. Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Site en de Diensten niet te gebruiken. De Site is gemaakt en wordt beheerd door KGL Creation Lab.

 1. Bijzondere voorwaarden en wijzigingen

Voor bepaalde delen van de Site of bepaalde Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Het gebruik van deze delen of Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. KGL Creation Lab kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden volledig of gedeeltelijk wijzigen. Het is dan ook aanbevolen dat u de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden regelmatig raadpleegt, om de jongste wijzigingen te kennen.

 1. Gebruik van de website

Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verbindt u zich ertoe: 2.1 u verantwoordelijk te gedragen, met respect voor de contractuele en wettelijke bepalingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn, geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie te verzenden; 2.2 de veiligheid van de Site of de Diensten niet te schenden of in het gedrang te brengen, bijvoorbeeld door, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn: i) verbinding te maken of trachten te maken met beveiligde delen zonder u vooraf in te schrijven of toelating te ontvangen, of ii) gelijk welke daad te stellen met de bedoeling de Site, de Diensten, het netwerk, de software of de hardware te beschadigen, te vernietigen of hun goede werking te verstoren; 2.3 alle informatie die gedurende een inschrijving op een beveiligd deel zijn uitgewisseld, in het bijzonder de wachtwoorden, als vertrouwelijk te behandelen en KGL Creation Lab op de hoogte te brengen indien deze informatie aan derden bekend zou worden gemaakt; 2.4 ervoor te zorgen dat alle informatie die u op gelijk welke wijze en voor gelijk welk doel aan KGL Creation Lab verstrekt volledig en correct is en dat u het recht bezit om deze informatie te verzenden; 2.5 uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële of reclame-informatie of ongevraagde elektronische post te verzenden; 2.6 geen inbreuk te maken op de rechten van KGL Creation Lab of van gelijk welke derden. Deze rechten omvatten onder meer de intellectuele rechten in de ruime betekenis van de term, de sui generis rechten, de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beeldrecht. Uw gebruik van Site en/of de Diensten, met inbegrip van de beveiligde delen waarvoor u vooraf moet registreren, alle informatie die u direct of indirect via de Site verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Site communiceert, vallen onder uw eigen risico en uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 1. Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van KGL Creation Lab. Het gebruik van dergelijke sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. KGL Creation Lab heeft geen controle over deze sites of over de informatie die zij bevatten en kan dus geen enkele garantie geven over de inhoud en/of de presentatie van deze sites. KGL Creation Lab kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gekoppeld is aan hun gebruik. Deze koppelingen en informatiebronnen worden u uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld en impliceren geen sponsorschip van, steun aan of banden met deze sites. Het is u niet toegestaan om op een website hyperlinks aan te brengen die de bezoekers van de Site naar een andere site leiden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van KGL Creation Lab.

 1. Intellectuele rechten

KGL Creation Lab is de eigenaar van de inhoud van de Site en van de logo’s, merken, databanken, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. KGL Creation Lab behoudt zich alle en in het bijzonder de intellectuele rechten voor op alle elementen van de Site die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten in de ruime betekenis van de term (met inbegrip, onder anderen,van auteursrecht, merkenrecht, industriële recht, beeldrecht en sui generis recht). De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van KGL Creation Lab. U mag de Site weergeven, doorlopen en raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik. Het feit dat u de toelating krijgt om op de Site te surfen, betekent niet dat U een licentie hebt gekregen op het geheel of een gedeelte van de elementen die beschermd worden door een intellectueel recht waarvan KGL Creation Lab de houder is. U bezit dus geen enkel recht op deze elementen.

 1. Aansprakelijkheid van KGL Creation Lab

De presentatie en de inhoud worden u geleverd ‘in de staat waarin zij zich bevinden’. KGL Creation Lab geeft geen expliciete of impliciete waarborgen voor de toegankelijkheid van de Site of de Diensten, de juistheid van de gegevens, de geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. KGL Creation Lab kan bovendien op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site of de Diensten weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen. KGL Creation Lab is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gebonden is aan (i) het gebruik van de Site, de Diensten of informatie op de Site, (ii) de onmogelijkheid om de Site of de Diensten te gebruiken of (iii) de weigering van de toegang tot de Site of de Diensten. Indien de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van KGL Creation Lab voor schade in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van KGL Creation Lab beperkt zijn tot het door de wet toegelaten maximum.

 1. Overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden

Onverminderd het algemene recht van KGL Creation Lab om de toegang tot de Site of de Diensten te weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen, verbindt u zich ertoe om KGL Creation Lab en elke andere derde partij te vergoeden voor elke directe of indirecte schade die KGL Creation Lab of een derde als gevolg van uw daden/verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de Site.

 1. Varia

Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven. Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit. De Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. KGL Creation Lab eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Deze website (de Site) en de andere websites waarvan KGL Creation Lab de eigenaar is, zijn dan ook ontworpen aan en worden beheerd volgens de regels van de wet. 1. Verzamelde gegevens en hun gebruik Wanneer u de Site bezoekt zonder u op een beveiligd deel van de Site in te schrijven (bijvoorbeeld door in te loggen), verzamelt KGL Creation Lab geen persoonlijke gegevens. KGL Creation Lab kan echter bepaalde informatie (zoals het IP-adres) registreren voor statistische of administratieve doeleinden of om de Site te verbeteren, zonder dat deze informatie persoonlijke gegevens onthult of individuele bezoekers identificeert. De persoonlijke gegevens die u tijdens de inschrijving op een beveiligd deel van de Site verstrekt, worden door KGL Creation Lab in zijn databanken bewaard. Door u in te schrijven, geeft u KGL Creation Lab de toelating om volgens de voorwaarden van dit beleid uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te registreren en te gebruiken. Uw gegevens worden niet alleen voor het beheer van uw dossier gebruikt (uitvoering van bestellingen, leveringen, facturering, enzovoort), maar kunnen ook voor commerciële en promotiedoeleinden gebruikt worden, met inbegrip van direct marketing, onder meer via e-mail, voor alle producten, diensten en acties van KGL Creation Lab . Tijdens de inschrijving en telkens als u via sms, mms of e-mail berichten ontvangt, kunt u ervoor kiezen om in de toekomst geen elektronische promotieberichten meer te ontvangen. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan de leveranciers van KGL Creation Lab en aan andere bedrijven van de groep waarvan KGL Creation Lab deel uitmaakt. 2. Cookies KGL Creation Lab gebruikt ‘cookies’. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de vaste schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u de Site bezoekt en die een beter gebruik van de Site mogelijk maken. Dit geeft u de mogelijkheid om de Site op een persoonlijke manier te gebruiken (de cookies bewaren bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of voorkomen dat u bij de toegangscontrole uw gegevens elke keer opnieuw moet invoeren). De cookies geven KGL Creation Lab bovendien de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de Site gebruikt wordt. KGL Creation Lab verzamelt op deze manier ook statistische, niet aan uw persoon gebonden informatie waarmee het de Site en de diensten kan optimaliseren. De automatische installatie van ‘cookies’ kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. KGL Creation Lab wijst u er echter op dat het weigeren van ‘cookies’ de prestaties van de Site kan aantasten. 3. Toegang tot gegevens, verbetering en vragen U kunt uw geregistreerde gegevens op elk ogenblik raadplegen, wijzigen of aanvullen, op eenvoudig verzoek. 4. Wijzigingen KGL Creation Lab kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving zijn beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk wijzigen. Het is dan ook aanbevolen dat u deze website regelmatig raadpleegt, om de jongste wijzigingen te kennen.